ទេសចរណ៍

ទេសភាពទំនប់៧៨ នារដូវទឹកឡើង​ រដូវវស្សា ស្អាតណាស់ #សង្កាត់ជ្រាវ #ក្រុងសៀមរាប #បឹងទន្លេសាប

(អត្ថបទនេះអានចំនួន 1 នាទី)

ទេសភាពទំនប់៧៨ នារដូវទឹកឡើង​ រដូវវស្សា ស្អាតណាស់

អត្ថបទពេញនិយម

ទៅលើ